Finanční leasing

Dlouhodobý pronájem vozidla

Klasický finanční leasing je sice v poslední době na ústupu, ale za určitých okolností a pro některý typ klientů může být vhodným produktem. Rozdíl oproti operativnímu leasingu je ale v tom, že po ukončení sjednané doby a úhradě příslušných splátek přechází vlastnické právo na uživatele, nájemce vozidla.

V účetnictví se do majetku dostává každý měsíc nebo rok poměrnou částí z celkové pořizovací ceny podle doby, na kterou je leasing sjednaný.

Aby se jednalo o finanční leasing i z hlediska zákona o daních z příjmů, musí být tedy ujednáno, že poskytoval leasingu přenechá po uplynutí sjednané doby vozidlo nájemci a převede na něj vlastnické právo a povinnosti s tím spojené.

Zároveň musí platit, že ke dni převodu vlastnického práva na nájemce nebude kupní cena vyšší, než by byla zůstatková cena vypočtená ze vstupní ceny evidované u vlastníka, kdyby ho rovnoměrně odpisoval. 

Minimální doba pro finanční leasing se rovná standardní době odepisování, což je u vozidel 5 letu a lze zkrátit o 6 měsíců, tedy minimální doba trvání je 54 měsíců.

Poskytoval leasingu přenechá po uplynutí sjednané doby vozidlo nájemci a převede na něj vlastnické právo a povinnosti s tím spojené.

Finanční leasing

Kromě tedy min. doby trvání je zde ještě související riziko, kdy v případě, že by došlo například předčasnému ukončení, zákon o daních z příjmů pak stanoví, že se nejedná o finanční leasing, ale pouze o nájem a s tím související problémy z hlediska daňové uznatelnosti splátek jako nákladů, včetně třeba případné zálohy na leasingové splátky při sjednání smlouvy. A že to poněkud odnese nájemce, tedy klient, je asi docela jasné.