Finanční úvěr

Nejvyužívanější forma financování vozidla

Nejrozšířenější forma financování vozidel je finančním úvěrem, který má asi nejvíce výhod a nejméně nevýhod oproti jiným formám financování vozidel. V případě úvěru Vám finanční instituce poskytne prostředky na nákup vozidla a Vy se okamžitě stáváte jeho vlastníky. Do Velkého technického průkazu se v případě právnických osob a fyzických osob podnikajících u většiny bank uvádí sice jako vlastník banka, ale tento zápis slouží jako zajišťovací právo k předmětu financování. V případě právnických osob a fyzických osob podnikajících se okamžikem koupě vozidla stávají skutečnými a ekonomickými vlastníky a vozidlo se stává obchodním majetkem, je zařazeno do účetnictví a bude se vykazovat v aktivech, naproti tomu výše poskytnutého úvěru pasivech. Nákladem do účetnictví je tedy samotný úrok a pojištění. Tím, že je vozidlo zařazeno do obchodního majetku, nákladem bývá samotný odpis dle odpisového plánu.

V případě, že jste nebo Vaše společnost je plátcem DPH, financování v případě standardního nákupu probíhá vždy z částky včetně DPH a DPH je Vám následně vráceno v dalším období. Samotná splátka v tomto případě již DPH nepodléhá. 

Na počátku hradíte dodavateli určitou část kupní ceny tzv. akontaci (v určitých případech a za určitých podmínek to lze i bez), zbytek pořizovací hodnoty hradí banka. Finanční úvěr lze splácet většinou až 84 měsíců, u některých bank a poskytovatelů úvěrů až 96 měsíců. Samotná splátka úvěru se skládá ze splátky jistiny a úroku.

Nejrozšířenější forma financování, která má asi nejvíce výhod a nejméně nevýhod.

Finanční úvěr

Pojištění je možné sjednat do splátky nebo zvlášť. Pojistné ve splátce může u některých poskytovatelů mít výhodu ve formě malé slevy na úrokové sazbě, na druhou stranu bývá ve většině případů méně výhodné, dražší než při sjednání mimo splátku, zejména v případě, že Vám pojištění vozidla zajistí naše společnost. Zcela výjimečně tak pojištění zajištěné bankou nebo poskytovatelem úvěru může být výhodnější u klienta, který nemá vyjeté žádné bonusy, popř. má po škodních událostech tzv. malusy.

Výhodou sjednání pojištění Vašeho vozidla přes naši společnost je tak nejen cena na trhu, variabilita produktů, přímá vazba na všechny pojišťovny na trhu, ale zejména servis, který klientovi poskytujeme v případě pojistné události. Ve většině případů poskytovatelé úvěrů trvají na tzv. vinkulaci, což znamená, že případné plnění jde ve prospěch poskytovatele úvěru, tedy bance nebo finanční instituci. To platí zejména v případě totální škody nebo krádeže, kdy se z plnění pojišťovny doplatí zůstatek finančního úvěru a zbytek se doplatí klientovi. V případě běžné nehody s parciální škodou pak probíhá vše obdobně, jen s tím rozdílem, kdy Vám instituce poskytující finanční úvěr vystaví tzv. devinkulaci, kterou souhlasí s plněním pojišťovny např. ve prospěch autoservisu, který opravu provádí.